ชื่อ : ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประธานสาขาวิชา

การศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปริญญาเอก ปร.ด. ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  2. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

-