ดร. เบญจพร พงษ์นริศร

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC),

               M.Sc. (Nutrition and Food Science)  University of Reading ประเทศอังกฤษ

               Ph.D (Food Science and Nutrition)   University of Leeds  ประเทศอังกฤษ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 081-797-5542

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

  1. เทคโนโลยีไอศกรีม
  2. ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
  3. การจัดการและการบริการอาหาร 
  4. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

งานวิจัยและงานวิชาการ