ชื่อ : ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน

1. จุลชีววิทยาทางอาหาร

2. บรรจุภัณฑ์อาหาร

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 

CONFERENCES/ SEMINAR (International)

 1. Saimmai A, Sobhon V and Maneerat S. 2010. Biosurfactant produced by bacteria isolated from mangrove sediment: isolation and characterizations. The 22nd Annual Matting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology for Healthy Living”. October 20-22, 2010. Prince of Songkla University, Trang Campus, Trang Province, Thailand pp. 284.
 2. Saimmai A, Rukadee O, Onlamool T, Sobhon V and Maneerat S. 2012. Isolation and screening of surface active compound-producing bacteria using low-cost and renewable substrate. International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology. October 4-6, 2012. Kosa Hotel, Khonkaen Province, Thailand pp. 132-140.
 3. Saimmai A, Onlamool T, Sobhon V and Maneerat S. 2012. Diversity of biosurfactants/bioemulsifiers-producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils in palm oil industry. 38th Congress on Science and Technology of Thailand “Science for the Future of Mankind”. October 17-19, 2012. The Empress Convention Hall, Chiangmai Province, Thailand pp. 1-6.
 4. Saimmai A and Maneerat S. 2012. Phylogenetic analysis of biosurfactant-producing bacteria isolated from palm oil industry and evaluation for biosurfactants production using low-cost substrates. The Excellence in Teacher Education and Research Innovation. December 24-28, 2012. Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, Bangkok, Thailand pp. 301.
 5. Saimmai A, Phertmean S, Cheirsilp B, Sobhon V, Chooklin CS and Maneerat S, 2013. Isolation and screening of biosurfactant-producing bacteria using palm oil mill effluent as a novel substrate. 4th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 63-66.
 6. Saimmai A, Phertmean S, Cheirsilp B, Sobhon V, Chooklin CS and Maneerat S, 2013. Isolation and phylogenetic analysis of surface active compound-producing bacteria from palm oil industry. 4th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 55-58.
 7. Udomsilp S, Phertmean S, Chooklin CS, Sobhon V, Maneerat S and Saimmai A, 2013. Production and characterization of biosurfactant produced by Bacillus subtilis 318 using low cost fermentation medium. 4th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 36-39.
 8. Udomsilp S, Phertmean S, Chooklin CS, Sobhon V, Maneerat S and Saimmai A, 2013. Isolation and screening of biosurfactant-producing bacteria using palm oil decanter cake as a novel substrate. 4th Regional AFOB Symposium 2013 “Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 59-62.

 

CONFERENCES / SEMINAR (Regional and Local)

 1. Saimmai A, Sobhon V and Maneerat S. 2010. Isolation and screening of biosurfactant producing bacteria from mangrove sediment. Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium. Royal Cliff Beach, Pattaya, Chonburi, Thailand. October 9-11, 2010. pp. 340.
 2. Saimmai A, Sobhon V, Riska D. and Maneerat S. 2010. Biodiversity of biosurfactant-producing bacteria in mangrove sediment. The 14th BRT Annual Conference. Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubunrachatanee, Thailand October 10-12, 2010. pp. 1.

 

CONFERENCES/ SEMINAR (International)

 1. Saimmai A, Sobhon V, Maneerat S (2011) Molasses a whole medium for bosurfactants production by Bacillus strains and their application. Applied Biochemistry and Biotechnology. 165: 315-335 (Impact factor 1.943).
 2. Saimmai A, Sobhon V, Maneerat S (2012) Production of biosurfactant from a new and promising strain of Leucobacter komagatae 183. Annals of Microbiology. 62: 391-402 (Impact factor 0.689).
 3. Saimmai A, Tani A, Sobhon V, Maneerat S (2012) Mangrove sediment, a new source of potential biosurfactant producing bacteria. Annals of Microbiology. 62: 1669-1679 (Impact factor 0.689).
 4. Saimmai A, Kaewrueng J, Maneerat S (2012) Used lubricating oil degradation and biosurfactant production by SC-9 consortia obtained from oil contaminated soil. Annals of Microbiology. 62: 1757-1767 (Impact factor 0.689).
 5. Saimmai A, Sobhon V, Rukadee O, Maneerat S (2012) Comparison of biosurfactants produced by Bacillus subtilis TD4 and Pseudomonas aeruginosa SU7 for microbial surfactant-enhanced oil recovery. Journal of Sciencetific and Industrial Research. 71:396-406 (Impact factor 0.587).
 6. Saimmai A, Rukadee O, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 28: 2973-2986 (Impact factor 1.532).
 7. Saimmai A, Rukadee O, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) Characterization and phylogenetic analysis of microbial surface active compounds-producing bacteria. Applied Biochemistry and Biotechnology. 168:1003-1018. (Impact factor 1.943).
 8. Saimmai A, Rukadee O, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2013) An efficient biosurfactant-producing bacterium Selenomonas ruminantium CT2, isolated from mangrove sediment in south of Thailand. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 29:87-102. (Impact factor 1.532).
 9. Saimmai A, Rukadee O, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) Production and characterization of biosurfactant from marine bacterium of Inquilinus limosus KB3 grown on low-cost raw materials. Annals of Microbiology. (Impact factor 0.689). doi 10.1007s13213-012-0592-7.
 10. Chooklin CC, Phertmean S, Cheirsilp B, Maneerat S, Saimmai S (2013) Utilization of palm oil mill effluent as a novel substrate for biosurfactant production by Nevskia ramosa NA3. Songklanakarin Journal of Science and Technolology (H-index 8) (article in press).

 

PUBLICATIONS (Minor revision)

 1. Saimmai A, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) Diversity of biosurfactants-producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils in palm oil industry. Int Biodeter Biodegr. (Impact factor 2.074).
 2. Saimmai A, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) Phylogenetic analysis of biosurfactants-producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils in palm oil industry. World J Microb Biot. (Impact factor 1.532).
 3. Saimmai A, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) Utilization of palm oil decanter cake as a novel substrate for biosurfactant production from a new and promising strain of Halobacteriaceae archaeon AS65. Ann Microbiol. (Impact factor 0.689).
 4. Saimmai A, Rukadee O, Onlamool T, Sobhon V, Maneerat S (2012) An efficient biosurfactant-producing archaea Haloplanus sp. AS64, isolated from from palm oil contaminated soils in palm oil industry. World J Microb Biot. (Impact factor 1.532).

 

PUBLICATIONS (Minor revision)

 1. Received grant in year 2007 from Thailand Research Found to conduct research on "Biodiesel production of mixed crude palm oil and acid oil from palm oil refinery industry" 100,000 THB.
 2. Received grant in year 2012 from Phuket Rajabhat University to conduct research on "Biodiversity of biosurfactant-producing bacteria from mangrove sediment in Phuket province" 300,000 THB.
 3. Received grant in year 2012 from International Fund for Science (Sweden) to conduct research on "Production, purification and characterization of biosurfactant from mangrove bacterium, Ochrobactrum anthropi 2/3" 10,000 USD.
 4. Received grant in year 2012 from Phuket Rajabhat University to conduct research on" Production of anti-phatogenic fungi-biosurfactant from bacteria" 400,000 THB.
 5. Received grant in year 2012 from The Office of the Higher Education Commission to conduct research on "Biodiversity of exopolysaccharide-producing bacteria from mangrove sediment" 251,000 THB.