ชื่อ : นายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ, วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

  1. การวางแผนการทดลอง
  2. กฎหมายอาหาร
  3. สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบของกลุ่มเศรษฐกิจ ตำบลฉลอง