ชื่อ : ดร. ณัฐพร รัตนพรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ว.ทบ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ว.ทม (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Ph.D (Food Science), University of the Philippines at Los Baños

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

-

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

-