ชื่อ : นางสาวณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ

ตำแหน่ง : อาจารย์ 

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช, วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิชาที่สอน

  1. การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
  2. เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
  3. การประกันคุณภาพอาหาร 2

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. การใช้เนยโกโก้เทียมทดแทนเนยโกโก้ในการผลิตช็อคโกแลต
  2. ศึกษากระบวนการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มแพะนม)