วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ บริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร โดยมีคุณวิชัย สายวารี  ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านระบบโรงงาน ระบบคุณภาพ และการสุขาภิบาลโรงงาน ทั้งนี้นักศึกษาได้เห็นภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและสามารถนำมาบูรณาการกับศาสตร์ที่ได้จากการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาสุขาภิบาลฯและรายวิชาอื่นๆ ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหมตอนรบฟงการบรรยาย9ขอบคณ

สื่อมัลติมีเดีย