วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำไอศกรีมจากข้าวไรส์เบอรี่" ให้แก่เกษตรกรบ้านเกาะยาว โดยมี ดร.เบญจพร พงษ์นริศร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาัลยราชภัฏภูเก็ต 

330082

สื่อมัลติมีเดีย