สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าคลอก" ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีอาจารย์ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมตลอดโครงการมีการให้ความรู้ด้านการแปรรูปแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความปลอดภัยทางอาหาร และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ กล้วยม้วนฉาบรสตะไคร้ กล้วยม้วยฉาบรสกระเทียมพริกไทย ทองพับกล้วย

สื่อมัลติมีเดีย