นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการ "ประกวดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มจากนมแพะ" ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ ประตูเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 ทีม โดยเทคโนโลยีอาหารทีม 1 ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ พุ่มทรัพย์ตระกูล นางสาวธาราศิณี วรรณจิตร์ และนางสาวธัญญลักษณ์ รักการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเมนู "บูรามันเจะนมแพะ" และ เทคโนโลยีอาหาร ทีม 2 ประกอบด้วย นายปิยวัฒน์ ชูกลิ่น นางสาวเสาวลักษ์ ณ นคร และ นางสาวรัตนา สำเภา ได้รับรางวัลชมเชย จากเมนู "บัวลอยนมแพะ" โดยได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

งานแพะแกงชาต 26 28 สค. 62 ๑๙๐๘๒๙ 0132

งานแพะแกงชาต 26 28 สค. 62 ๑๙๐๘๒๙ 0063

งานแพะแกงชาต 26 28 สค. 62 ๑๙๐๘๒๙ 0076

งานแพะแกงชาต 26 28 สค. 62 ๑๙๐๘๒๙ 0074

 

สื่อมัลติมีเดีย