เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม"เปิดบ้านเทคโนโลยีอาหาร"  เพื่อให้น้องๆนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปแวะเวียนมา "ชม ชิม ช้อป" และรู้จักสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน ซึ่งน้องๆนักศึกษาทุกชั้นปีได้จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ และสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร อาทิ เทคโนโลยีขนมอบ เทคโนโลยีผลิตัณฑ์เนื้อสัตว์ เทคโนโลยีไอศกรีม เป็นต้น ตลอดจนมีการประเมินภาวะโภชนาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมาเยี่ยมชมงานตลอดทั้งวัน

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0002

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0032

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0098Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0111Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0115

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0149

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0179

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0353

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0366

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0358

Open House Food Science ๑๙๐๓๒๙ 0373

สื่อมัลติมีเดีย