20 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "เปิดบ้านเทคโนโลยีอาหาร"  จึงขอเชิญน้องๆนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปแวะเวียนมา "ชม ชิม ช้อป" และรู้จักสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้องๆที่กำลังเลือกสาขาวิชาและสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา จะได้ทราบว่า เทคโนโลยีอาหาร เรียนอะไร จบไปทำงานอะไร เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเลือกที่เรียนได้

เปดบานเทคโนโลยอาหาร poster

 

 

สื่อมัลติมีเดีย