นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมแข่งขัน "ประกวดนวัตกรรมอาหาร" , "แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร" , "แข้งขันทักษะด้านประสาทสัมผัส" ในงานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันต่างได้รับความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น 

S 4259913

S 4259914

S 4259915

S 4259916

S 4259917

S 4259918

สื่อมัลติมีเดีย