นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บริเวณสระน้ำหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษา และ นักศึกษาได้ประดิษฐ์กระทงส่งเข้าร่วมประกวด โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสวยงามS 3186741

S 3186749

S 3186746

S 3186743

S 3186744

สื่อมัลติมีเดีย