สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นสร้างความสามัคคีในสาขาวิชา ตลอดจนปลูกฝังการมีจิตอาสาและการเป็นผู้ให้

S 3006868

 

S 3039564

 

S 3039567

สื่อมัลติมีเดีย