ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน