เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และทำรายได้หลักให้กับประเทศ อุตสาหกรรมอาหารจึงมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรของชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความหลากหลายอย่างมีคุณภาพ และเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อสนองความต้องการของท่องถิ่นและประเทศชาติ